Rólunk

Bemutatkozás

Bemutatkozás

„Engem ne emeljen a magasba senki,

Ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök!

Guggoljon ide mellém,

Ki nem csak hallani, de érteni is akar,

Hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

Birtalan Ferenc: Míg megnövök


Intézményvezető:
Lipőkné Wölbling Márta

E-mail:

Óvodatitkár:
Hajas Annamária

Telefon:
+36 23 / 335 011, +36 20 / 225 5302

E-mail:

Fenntartó:
Német Önkormányzat, Törökbálint

Elnök:
Megyaszai Zoltánné Mámmel Magdolna

E-mail:
mammel.magdolna@gmail.com

Csupaszív Alapítvány adószáma:
18722987-1-13

Óvodánk 1997 szeptemberétől működik Törökbálint egyetlen német nemzetiségű kétnyelvű nevelést folytató óvodájaként.

A lezajlott erőteljes nyelvi asszimilációs folyamatok hatására, az idegennyelv-oktatás és a kisebbségi nyelvoktatás sajátos kombinációjává vált a nemzetiségek oktatása.

A magyarországi németek identitásának megőrzése nem képzelhető el a nemzetiség nyelvének visszanyerése nélkül. A természetes kétnyelvű nevelést ma intézményes keretek között kell biztosítani, kezdve a nyelvi fogékonyság legkedvezőbb szakaszában. A szülők részéről jelentkezett a jogos igény a nemzetiségi nyelv intézményes keretek közötti elsajátítására. A nemzetiségi nyelv elsajátításának megalapozása legeffektívebben ebben az életkorban történhet.

Óvodánk helyzete speciális, hiszen a Német Önkormányzat Törökbálint a fenntartó. Három gyermekcsoporttal működünk, óvodánk kétnyelvű német nemzetiségi óvodaként óvó-védő, szociális, két nyelven nevelő és személyiségfejlesztő funkciót tölt be.

Környezetünk is tükrözi a nemzetiség kultúráját, életmódját, szokásait, hagyományait és tárgyi emlékeit.

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, átörökítését, nyelvi nevelését.

Férőhely hiányában nem tudunk minden igényt kielégíteni, hiszen nemcsak nemzetiségi származású, hanem a német nyelvvel és nemzetiséggel szimpatizáló szülők is szeretnék ide beíratni gyermekeiket.

Gyermekcsoportjaink osztatlanok. Óvodánk épülete, helyiségei megfelelő komforttal rendelkeznek, esztétikus, vonzó külső és belső környezetben fogadjuk a különböző családi környezetből érkező gyermekeket.

„Óvodánk elég tiszta ahhoz, hogy egészséges maradj, és elég rendetlen ahhoz, hogy boldog légy!”

Küldetésnyilatkozat:

 • A legfontosabbnak tartjuk, hogy gyermekeik otthonos, szeretetteljes, nyugodt, derűs és biztonságot adó kétnyelvű környezetben nevelődjenek.
 • Támogatjuk a nemzetiségi nyelv, kultúra és önazonosság megőrzését, ápolását és erősítését, a hagyományok és szokások ápolását, megélését és továbbörökítését, valamint a nemzetiségi identitás megalapozását.
 • Fő törekvésünk, hogy a társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során, elsajátítsák az együttélés szokásait, megtanuljanak figyelni, - alkalmazkodni, – együtt érezni egymással, miközben tolerálják a másságot.
 • A nevelőmunkánkban megteremtjük a felszabadult mozgás sokoldalú élményét, ezáltal hozzásegítjük gyermekeiket ahhoz, hogy a környező világból minél több élményhez, tapasztalathoz jussanak.
 • Nagy hangsúlyt fordítunk a játék élményszerű és örömkeltő feltételeinek megteremtésére, hiszen általa ismerkednek meg a való világ csodáival, amely egyben tükörképe mindazoknak a tapasztalatoknak, amelyet a gyermek átélt, s a játék nyelvén megfogalmazott.
 • A személyiségfejlesztés során tiszteletben tartjuk gyermekeik egyéni különbségeit, figyelembe vesszük életkorukhoz igazodó szükségleteit, hogy megterhelés nélkül készíthessük fel őket az iskolai életmódra.
 • Céljaink eléréséhez szükségünk van partnereink támogatására, hiszen csak közös együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket, hogy biztosan eligazodjanak a világ valóságában. A családi nevelés elsődlegességét hangsúlyozzuk, az óvodai nevelés kiegészíti azt.
 • Munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettsége jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.

Nevelőmunkánk fő célja annak a folyamatnak az elindítása, melyben kétnyelvű gyermekek nevelődnek.

Mit jelent ez a kétnyelvűség?

Olyan személyt tekintünk kétnyelvűnek, aki mindkét nyelven – jelen esetben németül és magyarul megfelelő nyelvi kompetenciával rendelkezik.

Mi a kétnyelvűség elérésében óvodánk célja?

A lehetőség biztosítása gyermekeinknek, egy színvonalas kétnyelvű környezet megélésére, és hogy nyelvi ismereteiket az óvoda az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelőszintre emelje egy „szelíd” nyelvi neveléssel.

Óvodáskorban ezen a szituatív beszéd érthető, melyet minél több érzékszervvel való tapasztalással, tevékenykedés közben sajátít el a gyermek.

Nem a „nyelvtudás” kialakítása a cél, hanem elsősorban a személyiség fejlesztésekétnyelvű környezetben, az érdeklődés felkeltése a nyelv iránt, a pozitív érzelmi attitűd kialakítása, a csoport tevékeny alkotó együttműködése.

Ennél a munkánál figyelembe kell venni, hogy mi a fontos a gyermekek számára:

 • A gyermekeknek szükségük van szeretetre, biztonságra, bizalomra.
 • A gyermekeknek szükségük van ésszerű szabályokra, határokra a tájékozódáshoz.
 • Szükségük van helyre és szabad térre, hogy mozgásigényüket kielégíthessék.
 • Szükségük van nyugalomra és időre, hogy fejlődhessenek.
 • Szükségük van elegendő időre, helyre, élményre a szabad játékhoz, hogy játékötleteiket megvalósíthassák.
 • Szükségük van nyitott, élményt nyújtó és nem iskolás jellegű tanulási formákra.
 • Szükségük van olyan sajátos módszerekre, amelyek a gyermekeket a nyelv elsajátítására motiválják. (Pl. a nyelvi játékszituációk teremtése, a teremelrendezés, az ismeretanyag kiválasztása, nyelvi tehermentesítés stb.)
 • Szükségük van olyan szituációkra, melyekben egyértelmű a kapcsolat tárgy és szó, szituáció és szó között, valamint ezek rendszeres megismétlődésére (leegyszerűsítve ez azt jelenti: megnevezni, felismerni, ismételni, alkalmazni).

Azoknak a családoknak a gyermekeit várjuk óvodánkba, akik a fenti értékekkel azonosulni tudnak.